พัฒนาและวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน
สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ
พันธกิจ
สำนักงาน ก.พ.
un_pinnara_285.png
ocsc_buiding_blur.png
haze.png
cloud_1.png
cloud_2.png
plane_2.png
plane_1_mod.png
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ
pc.png
Human resource management
Efficient public sector workforce
Just Feel It!
ocsc-logo.png